Tècniques d’Estudi: El Resum

Per a proseguir amb el procés d’aprenentatge, hem de realitzar la síntesi o resum del text, realitzant-la després de la lectura i el subratllat.

La síntesi és una activitat necessària que ens ajuda a entendre i interpretar allò que s’ha d’aprendre.

Per a poder realitzar-la adequadament s’han de tenir en compte una sèrie de característiques:

–          Ha de ser breu i concisa.

–          Inteligible. El contingut s’ha de poder entendre.

–          Íntegra i complerta. Ha d’aparèixer tot allò que és important.

–          Precisa i exacta. S’han de veure clarament les diferents idees.

–          Jeràrquica. S’han de presentar les diferents idees de manera organitzada i estructurada.

Però per això és necessari realitzar primer una lectura activa i un bon subratllat tal i com es va expressar en l’article de Tècniques d’Estudi: el Subratllat.

Així, entenem el resum com una exposició breu i concisa, que ordena i recull les idees bàsiques del text i els punts més destacats realitzats amb el subratllat. De manera que hem de condensar el text de forma selectiva.

El resum té com a principals avantatges facilitar:

–          La comprensió,

–          La reflexió i la valoració dels continguts,

–          L’ organizació i estructuració de les idees,

–          La memorització i

–          L’ exposició del contingut.

Quan realitzem la síntesi, aquesta pot contenir estrictament el contigut del text i, a més, es poden afegir comentaris personals que facilitin l’ enteniment i interpretació del mateix.

És necessari que el text tingui sentit i presenti una certa unitat i coherència.

Per tant, el resum ha d’adoptar la forma d’una redacció on no es dóni res per sobreentés, és a dir, ha de ser breu però sense ometre dades ni informacions importants.

Font:
Ballenato, G. (2010). Técnicas de estudio. El aprendizaje activo y positivo. Madrid: Ediciones Pirámide
Leave a reply