Què és la Neurologopèdia?

La neurologopèdia, és la branca de la logopèdia que uneix els coneixements de la neurociència i la logopèdia, tenint com a principal objectiu avaluar/identificar/rehabilitar/compensar les habilitats lingüístiques i motores implicades en la comunicació oral i escrita (parla, llenguatge, lectura, escriptura, veu i respiració); així com a la deglució, derivades d’una malaltia neurològica, neurodegenerativa, dany cerebral adquirit o demències.
La rehabilitació s’enfoca a recuperar al màxim les capacitats cognitives, comunicatives i motores derivades duna afectació cerebral; compensant els que no poden ser recuperats, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del pacient.
El logopeda, juntament amb el neuropsicòleg, també s’encarregarà d’orientar, capacitar i preparar la família des de l’inici del tractament, donant informació, pautes i resoldre qualsevol dubte que pugui aparèixer durant el procés.

El nostre servei de Neurologopèdia a Sabadell

Des del nostre servei de Neurologopedia, s’ofereixen els següents serveis:

Avaluació logopédica: es realitza una valoració clínica inicial i administració de proves específiques per determinar tant el tipus d’afectació com el grau de severitat. (En cas que el pacient ja tingui una valoració realitzada prèviament, es passa directament al següent pas o es complementa l’avaluació prèvia)

Planificació del tractament logopèdic:
En funció de cada diagnòstic, es dissenyen programes d’intervenció establint objectius específics i un pla de tractament individualitzat depenent de cada patologia, els punts millor preservats i aquells en els que el dany és més accentuat.

Rehabilitació logopèdica del dany cerebral:

S’aplicaran tècniques i estratègies diferents que tenen com a objectiu millorar les funcions alterades i ajudar a l’adquisició de noves habilitats compensatòries.

– Rehabilitació logopèdica d’afàsies: es treballaran tasques específiques de rehabilitació dels processos lingüístics de comprensió i expressió; així com la implementació de sistemes augmentatius i/o alternatius de comunicació (S.A.A.C) si es requereix.
Rehabilitació apràxia de la parla/ disàrtria; el tractament anirà dirigit a instaurar un patró respiratori/fonatori correcte, adequar la musculatura implicada a la fonació, millorar l’articulació i la programació motora de la parla.
Rehabilitació de la Disfàgia: es treballarà l’adequació del to muscular, tècniques de posicionament, compensatòries i de modificació de consistències, així com estratègies d’increment sensorial.

Les nostres professionals especialitzats en dany cerebral

Neropsicóloga_sabadell

Laura López

Neuropsicòloga

Linkedin

logopeda sabadell

Raquel Garcia

Logopeda especialitzada en dany cerebral

Tractament Individual: Podem trobar dos tipus d’intervencions:

  • Sessions presencials: aquestes sessions es fan de manera individual entre el pacient i el terapeuta, de manera presencial al despatx. Quan sigui necessàri s’inclou a la família per tal de reforçar la implementació dels aprenentatges, poder acompanyar a la família o oferir pautes.
  • Sessions Online: En cas que les condicions i característiques personals ho permetin, es poden realitzar les sessions a distància. Aquestes seguiran un programa d’exercici específic, adaptat a les característiques de la persona.

Tractament Grupal:

  • En aquests casos, es realitzen grups d’entre 4 i 6 persones. En els grups sempre s’intenta que les persones que formen el grup tinguin un nivell cognitiu similar (envelliment normal, deteriorament cognitiu lleu o deteriorament cognitiu moderat).

A nivell grupal, es treballa:

  • Entrenament de les diferents funcions cognitives superiors
  • Aprenentatge d’estratègies compensatòries
  • Estimulació de les funcions preservades
  • Promoure una millor qualitat de vida

Necessites més informació dels nostres serveis de neurologopèdia?

Ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.