Psicopedagogia

A continuació podeu conèixer els diferents serveis de psicopedagogia del nostre centre de Sabadell.

DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

diagnòstic_aprenentatge

1

Davant les dificultats d’aprenentatge, des de la psicopedagogia, el primer pas a realitzar és un acurat diagnòstic, valorant les diferents habilitats cognitives que incideixen en l’aprenentatge, el desenvolupament de l’aprenentatge en sí i sense obviar l’estat afectiu de l’infant o l’adolescent. Un diagnòstic acurat ens permetrà valorar l’existència d’un trastorn de l’aprenentatge o en el seu defecte quins són els aspectes que cal potenciar.

DISLÈXIA

dislexia_sabadell

2

La dislèxia és un dels trastorns de l’aprenentatge més comuns en la població infantil i adulta. Malgrat és un trastorn que persisteix en el temps amb un bon tractament les habilitats de lectura i escriptura poden millorar sensiblement. La dislèxia es pot abordar tant des de la logopèdia com des de la psicopedagogia.

DISCALCÚLIA

discalculia sabadell

3

La discalcúlia és un trastorn de l’aprenentatge força freqüent que implica una dificultat molt acusada per a l’aprenentatge numèric, la comprensió de les matemàtiques, el càlcul i la resolució de problemes artimètics. Generalment, un bon tractament redueix en gran mesura les dificultats matemàtiques dels infants.

TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ

tdah sabadell

4

Probablement es tracta dels Trastorn d’aprenentatge més conegut i més comú, malgrat l’elevat sobrediagnòstic, que implica una dificultat molt rellevant per a mantenir l’atenció i un mal funcionament de les funcions executives. No sempre és necessària la medicació i la intervenció cognitivo-conductual ha demostrat la seva eficacia en el tractament del TDAH.

GLIFING

glifing sabadell

5

El mètode Glifing és una eina innovadora i eficaç per a abordar les dificultats en l’adquisició de la lectura, per mitjà d’una plataforma online i amb la supervisió d’un professional podem potenciar de forma eficient els processos lectors.

PLANIFICACIÓ I TÈCNIQUES D'ESTUDI

Teenage girl studying at the desk being tired, isolated on white

6

Malgrat no es presentin dificultats o trastorns de l’aprenentatge, a mesura que van avançant els cursos escolars, les exigències acadèmiques reclamen una major planificació, organització i optimització del temps d’estudi, resultant sovint necessari un entrenament en aquests aspectes per a poder assolir un millor rendiment escolar.