Perquè són importants els signes de puntuació?

Per poder introduir aquest tema,s’ha pensat en començar amb un text, que diu així:

“Un home ric estava molt malalt. Va demanar paper i llapis, i va escriure:

Deixo els meus bens a la meva germana no al meu nebot mai es pagarà el compte del sastre res als pobres.”

L’home va morir abans de puntuar la frase. A qui va deixar la seva fortuna? Havien 4 possibilitats:

  1. El nebot ràpidament va realitzar la puntuació: Deixo els meus bens a la meva germana? No! Al meu nebot. Mai es pagarà el compte del sastre. Res als pobres.
  2. La germana va arribar enseguida:  Deixo els meus bens a la meva germana. No al meu nebot. Mai es pagarà el compte del sastre. Res al pobres.
  3. El sastre va demanar la còpia de l’original i la va puntuar de la següent manera: Deixo els meus bens a la meva germana? No!, al meu nebot? Mai. Es pagarà el compte el sastre. Res als pobres.
  4. Aleshores van arribar els pobres de la ciutat, un d’ells, el més sabi, va fer aquesta interpretació: Deixo els meus bens a la meva germana? No! Al meu nebot? Mai! Es pagarà el compte del sastre? Res! Als pobres.

Els signes de puntuació, permeten identificar els enunciats d’un text així com diferenciar la sintaxi, l’entonació, el sentit, el discurs i l’estil.

Hi ha diferents tipus de punts de puntuació:

– La coma (,), que indica una pausa menor i s’utilitza per separar elements d’una enumeració; davant i darrera d’un incís; abans i/o després d’un vocatiu; per a iniciar l’elisió d’un verb, …

– El punt (.), que indica una pausa major i s’utiliza al final d’una frase amb sentit complet.

– El punt i coma (;), indica una pausa més llarga que la coma i menor que la del punt i s’utilitza quan hi ha comes i s’ha de fer una separació més important; per separar els elements d’una enumeració, …

– Els dos punts (:),  indiquen una certa subordinació del segon element al primer i s’utilitza per indicar causa, demostració, exemples, …; per a introduir cites textuals en estil directe, …

– Els punts suspensius (…), indiquen suspensió del pensament i s’utilitza per a indicar que una enumeració no queda tancada o per a indicar que una frase és inacabada, …

– Els signes d’interrogació (?), indiquen pregunta i es posa al final de la frase.

– Els signes d’admiració (!) indiquen una admiració o exclamació.i només es posa al final de la frase.

– Els guions (-) s’utilitzen per a incloure un incís o un pensament i per a indicar les intervencions d’un interlocutor en un diàleg i fer les acotacions del narrador.

– Els guionets (-) s’utilitzen per separar alguns mots compostes, per a separar períodes de temps i dates, per a unir mots i xifres, …

– Els parentèsis ( () ), inclouen una informació complementària, un incís,…

-Els claudàtors ([ ]), s’utilitzen per tancar els punts suspensius que indiquen una transcripció d’una fragment o per indicar la intervenció de la persona que reprodueix una citació.

Sabent per a què serveix cada signe de puntuació, i havent observat la importància d’utlitzar-lo és necessari posar més atenció en aquets i tenir-los en compte alhora d’escriure quelcom.

 

Font dels signes de puntuació: www.uoc.edu
Leave a reply