Tècniques d’Estudi: L’ Esquema

Per a finalitzar tot el procés d’aprenentatge, és necessari realitzar un esquema.

Un esquema és una representació gràfica i simbòlica dels seus continguts. D’aquesta manera es recullen de forma organitzada les idees principals amb brevetat i concisió, permetent així, captar l’estructura del contingut d’un sol cop de vista.

De la mateixa manera que succeeix amb el subratllat i el resum, l’esquema també té els seus avantatges:

–          Aporta una visió global del tema.

–          Ajuda a fixar l’atenció en els continguts importants.

–          Contribueix a l’estudi actiu.

–          Ajuda a memoritzar i recordar.

–          Facilita el repàs.

Per a realitzar un esquema de forma adequada és precís extreure les idees més importants i diferenciar-les de les secundàries per a la posterior jerarquització.

Els elements que es composa un esquema són: el títol, els apartats i les idees que expliquen cada apartat. Aquestes han de ser concises, clares, breus i precises. Ens pot ajuda per a la jerarquització de les idees l’ ús de diferents tipus de lletres i colors.

És important revisar l’esquema una vegada l’hem acabat per tal de retocar-lo si és necessari.

L’esquema pot adoptar diferents formes:

  1. Tabulats: la distància de cada línia respecte al marge de la dreta destaca la importància de cada idea.
  2. Claus ({): desenvolupament en ventall d’una idea central de la que sorgeixen varies idees secundàries.
  3. Fletxes: connecten idees a diferents nivells.
  4. Arbre que es ramifica.
  5. Diagrama: presenta gràfica i simbòlicament els elements i les relacions existents entre ells.

Segons l’alumne i la matèria a estudiar, el tipus d’esquema a utilitzar pot variar.

A mode de resum, per a realitzar un bon aprenentatge de les matèries a estudiar, és important fer un estudi actiu, portant-lo a terme amb els processos explicats en els diferents apartats: “Tècniques d’Estudi”, “Subratllat”, “Resum” i “Esquema”. D’aquesta manera aconseguirem entendre, assumir, aplicar i aprendre tots els coneixements que hem d’estudiar.

Font:

Ballenato, G. (2010). Técnicas de Estudio. El aprendizaje activo y positivo. Madrid: Ediciones Pirámide

Leave a reply