Quan es detecten dificultats d’aprenentatge el primer pas a realitzar consisteix en realitzar un exhaustiu diagnòstic psicopedagògic que consistirà en l’aplicació d’una serie de proves, test i qüestionaris que permetran tenir una visió completa dels processos d’aprenentatge del nen o l’adolescent, valorant d’aquesta manera les seves diferents habilitats cognitives i el grau de desenvolupament dels seus aprenentatges instrumentals, sense perdre de vista els processos de caire més afectiu, els quals poden afectar els processos d’aprenentatge o a l’inversa, veure’s afectats per uns el processos d’aprenentatge i rendiment escolar baixos.

El diagnòstic psicopedagògic ens permetrà comprendre millor la naturalesa de les dificultats d’aprenentatge observades a casa o a l’escola i a partir d’aquí poder trobar els millors camins per a estimular i tractar els aspectes en els que es detectin mancances, així com identificar possibles Trastorns de l’aprenentatge com la Dislèxia, la Discalculia o el TDA-H entre d’altres. El diagnòstic ens aportarà informació de gran valor per a detectar els punts forts i febles del nen a nivell cognitiu, esdevenint aquest diagnòstic clau per a l’orientació corresponent en els processos de reeducació psicopedagògica o logopèdica.

En termes generals, quan realitzem un diagnòstic psicopedagògic valorem les següents àrees:

Aptituds intel·lectuals

Desenvolupament de les funcions executives

Desenvolupament i adquisició de la lateralitat

Habilitats cognitives com atenció i orientació espacial

Grau d’adquisició dels aprenentatges instrumentals (lectura i escriptura i matemàtiques, si s’escau)

Equilibri emocional

Altres aspectes més específics en funció de les necessitats de cada cas

 

Un cop finalitzat el procés de diagnòstic elaborem una informe psicopedagògic on recollim tota la informació recollida, les conclusions i les recomanacions d’abordatge psicopedagògic, així com si s’escau, orientacions de cara a l’escola i als pares.

 

Estàs interessat en els nostres serveis de Diagnòstic psicopedagògic a Sabadell o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres

psicopedagog sabadell
  • Marc Giner

    El Marc és el director del Centre i el responsable dels processos de diagnòstic psicopedagògic.

Formulari de Contacte

Ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.