Les Habilitats Socials es poden definir com un conjunt de capacitats i destreses interpersonals, que ens permeten relacionar-nos amb altres persones de manera adequada, sent capaços d’expressar els nostres sentiments, opinions o necessitats en diferents contextos o situacions, sense experimentar tensió, ansietat o altres emocions negatives.

Les habilitats socials inclouen des de comportaments bàsics com escoltar, compartir interessos o respecte cap als altres, fins habilitats més complexes com la resolució de conflictes, la comunicació assertiva o dir que no quan s’està en desacord.

Una bona posada en pràctica d’aquestes habilitats és beneficiosa per a aprendre a expressar-se i comprendre als demés, així com aconseguir relacions òptimes. Així mateix, les habilitats socials juguen un paper fonamental en la millora de l’autoestima, la comunicació i l’assoliment d’objectius vitals.

 

En què consisteixen els nostres grups d’Habilitats Socials?

Mitjançant el treball en grup podem ensenyar i posar en pràctica diferents habilitats de relació social en un entorn real i supervisat, permetent així una millor interiorització i adquisició de les habilitats practicades.

Per mitjà del taller d’habilitats socials es plantegen sessions on es treballaran els diferents aspectes combinant el joc i les dinàmiques grupals, amb aprenentatges i educació emocional.

Entre les àrees a treballar trobem:

 • Comprensió, gestió i expressió de les emocions.
 • Comunicació verbal i no verbal.
 • Estratègies bàsiques de relació.
 • Resolució de problemes.
 • Activitats/interessos compartits.
 • Ús del llenguatge.
 • Capacitat d’escoltar als altres.

A qui va dirigit?

Aquests grup va dirigit a tots aquells infants que presenten dificultats en el moment de relacionar-se amb els altres. Si els hi costa fer amics nous, que aquests durin en el temps, o que no acaben de tenir les estratègies adequades per establir una bona relació i comunicació amb els altres.

També va dirigit a nens i nenes que presenten dificultats en les relacions degut a tenir un caràcter més impulsiu o explosiu. Així com, per altre banda, aquells infants que presenten un caràcer més tímid, introvertit o inhibit.

Per últim, també va dirigit en infants que presenten dificultats de comunicació social, i altres tipus de mancances d’aprenentatge o conducta.

 

Com organitzem els grups dels tallers d’habilitats socials:

Grups formats en funció de l’edat (a partir dels 6 anys), del nivell de desenvolupament i del grau de dificultats i necessitats de presenten.

 • 6 – 8 anys
 • 9 – 11 anys

Sessions setmanals d’1 hora.

Durada: trimestral.

 • Octubre – Desembre
 • Gener – Març
 • Abril – Juny

Grups de 3 o 4 infants.

Com procedim:

 • Valoració respecte si l’infant es pot beneficiar d’una intervenció grupal.
 • Sessió amb els pares. S’aportarà una explicació més acurada respecte els el funcionament del grup i els temes a treballar, així com es recull informació sobre l’infant i les seves necessitats.
 • Sessió amb l’infant. Dirigida a que l’infant i el professional es coneguin, comencin a establir vincle, així com li puguem explicar una mica en que consisteix el grup.
 • Professional al càrrec: psicòleg o psicòloga amb experiència en el treball de les habilitats socials.