El mètode SENA és un mètode d’estimulació neuroauditiva per al tractament delstrastorns o problemes en el Processament Auditiu de la Informació, aquest serveies realitza de forma concertada amb el gabinet Diagnòstic i Intervenció en Psico-Audiología (DIPA), el qual es troba íntegrament dedicat al treball de la psico-audiologiai al treball des Problemes de Processament Auditiu Central.

¿Que és la psicoaudiologia?
El terme Psico-audiologia estableix la unió entre dues ciències: la psicologia i l’audiologia, relacionant els processos psicològics amb la forma de percebre l’entorn sonor.Aquests processos psicològics inclouen els elements més bàsics d’aprenentatge: percepció (auditiva), atenció i memòria, imprescindibles per a un correcte desenvolupament dels processos cognitius superiors: adquisició del llenguatge, lecto-escriptura i pensament, i que tenen així mateix una gran importància en processos patològics que es reflecteixen a nivell cognitiu, conductual o emocional.
A l’actualitat, existeixen nombrosos treballs publicats que relacionen l’audició amb elsproblemes d’aprenentatge, el dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, la dislèxia, la depressió, l’ansietat, l’Alzheimer, l’autisme o l’esquizofrènia entre altres.
En tots aquests casos trobem problemes d’audició que no són de tipus quantitatiu (pèrdua auditiva o sordesa) sinó de tipus qualitatiu o funcional, i es coneixen com a Problemes de Processament Auditiu Central (PPAC).
La millora dels PPAC és l’objectiu del treball de la psico-audiologia.

Quines són les funcions del Processament Auditiu Central?
El 1996, l’ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) va definir les funcions del processament auditiu central:

 • Localització i lateralització del so.
 • Discriminació auditiva.
 • Reconeixement de patrons auditius.
 • Reconeixement dels aspectes temporals de l’audició.
  • Resolució temporal.
  • Camuflament temporal.
  • Integració temporal.
  • Ordenació seqüencial.
 • Capacitat per reconèixer senyals competitives i degradats.

Quins són els Problemes de Processament Auditiu Central (PPAC)?
Quan parlem de problemes o trastorns del PAC (PPAC), fem referència a una alteracióen la PERCEPCIÓ AUDITIVA, és a dir, que el nostre sistema auditiu no és capaç d’interpretar de forma correcta els estímuls sonors que percep. Aquesta alteració causa una repercussió en el dia a dia.
Això no significa que hi hagi una pèrdua quantitativa d’audició, no ens referim a la sordesa ni a un problema físic que redueix la capacitat auditiva, sinó que es tracta d’una alteració funcional (qualitativa).

¿Quins símptomes poden indicar un PPAC?

 • Dificultat per entendre instruccions i ordres verbals.
 • Lentitud en les respostes.
 • Problemes de llenguatge i dicció.
 • Problemes de comunicació.
 • Problemes de discriminació auditiva.
 • Tendència a somiar desperts.
 • Substituir l’expressió verbal per gests.
 • Dificultat per distingir paraules que sonen semblança.
 • Es distreuen fàcilment amb sons externs.
 • Dificultat per recordar noms i llocs.
 • Dificultat per repetir seqüències de sons, lletres i números|nombres.
 • Dificultat per atendre i recordar la informació presentada per via oral.
 • Dificultat per realitzar ordres seqüencials.
 • Rendiment acadèmic pobre.
 • Problemes de conducta.
 • Fatiga.
 • Ansietat.
 • Agressivitat.
 • Estat d’ànim decaigut.

¿Quines dificultats d’aprenentatge solen tenir dificultats en el Processament AuditiuCentral?

 • Dislèxia
 • Dislàlies (problemes articulatoris)
 • Retràs en l’adquisició del llenguatge
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció.
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat.
 • Disfèmia (tartamudesa)
 • Autisme i TGD.
 • Trastorns emocionals

Qué pretenem amb el tractament SENA?
El tractament amb el Sistema d’Estimulació Neuro-Auditiva (SENA) té la finalitat de tornar-li a l’oïda la seva capacitat funcional el màxim possible.
Si penséssim en qualsevol articulació del nostre cos que estigués funcionant de forma deficient durant un temps determinat, difícilment no podria recuperar la seva funcionalitat de forma espontània. Pensaríem, llavors, a posar-nos a les mans d’un expert per a que a poc a poc amb ajuda de la rehabilitació poguéssim fer treballar aquesta part del cos i ajudar-la a recuperar la seva funcionalitat. En el cas de l’oïda, està passant exactament el mateix. Donada la seva funció, només disposem del so per recuperar la seva funcionalitat progressivament. L’única forma depoder recuperar-la serà, llavors, modificar el so. Amb el Sistema d’Estimulació Neuro-Auditiva es realitza una rehabilitació de l’oïda mitjançant l’estimulació amb un so a que li modifiquem la seva estructura harmònica.
A partir dels treballs de Von Békesy hem pogut conèixer el mecanisme de l’oïda interna i com s’estimulen les cèl·lules ciliades mitjançant el moviment de l’endolinfa. Aquest moviment respon a l’estructura harmònica del so. Si modifiquem l’estructura harmònica del so també canviem el moviment de l’endolinfa en l’oïda interna. Per tant, d’aquesta forma podem estimular i recuperar funcionalment zones de l’oïda que no podrien ser estimulades ni recuperades de cap altra forma.

Quin és el procediment d’estimulació?
El tractament amb el Sistema d’Estimulació Neuro-Auditiva consisteix en escoltar música processada per un programari informàtic que modifica l’estructura harmònica del so, en funció de la música seleccionada, al ritme necessari per evitar l’habituació i ala intensitat suficient per aconseguir una estimulació òptima. Les sessions d’audició corresponen a una sessió per dia de 45 minuts, durant 10 dies (dues setmanes de dilluns a divendres respectant els dos dies del cap de setmana dedescans). Durant aquestes dues setmanes es realitzessin tres audiometries. L’audiometria inicial, mitjançant la qual fem el diagnòstic, una altra prova a meitat del tractament i una en acabar-lo, per tal d’observar els resultats obtinguts amb la intervenció.

Diferències amb l’exploració tradicional:
La diferència fonamental entre l’exploració mèdica tradicional i la nostra és “què” estem avaluant. En el primer cas s’adopta una actitud quantitativa i es mesura el grau de pèrdua auditiva. En el nostre cas l’enfocament que adoptem és qualitatiu, i el que mesurem és la qualitat de la percepció auditiva. Una audició correcta és aquella que permet percebre tots els sons en el mateix llindar d’intensitat.

Interacció:
El Sistema d’Estimulació Neuro-Auditiva és compatible amb qualsevol altra intervenció. Es tracta d’un mètode d’estimulació sensorial, així que recomanem que sigui previ a altres formes de teràpia, ja siguin aquestes conductuals o dirigides a millorar el nivell cognitiu, com poden ser la psicologia o la logopèdia. Els sistemes sensorials són els únics mitjans disponibles per interactuar amb l’entorn i realitzar qualsevol aprenentatge. El seu correcte funcionament millora significativament qualsevol altra forma d’intervenció.

Avantatges:

 • És un mètode no intrusiu.
 • No farmacològic.
 • Compatible amb qualsevol altra forma d’intervenció.
 • No requereix la participació activa del pacient.
 • Dóna resultats a curt termini.

Text extret parcialment de dipa.cat, on podreu trobar més informació sobre el mètode Sena.

Estàs interessat en els nostres serveis o tens algun dubte? No dubtis en contactar amb nosaltres