Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TEL)

El Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge ( abans conegut com TEL o Difàsia) és una alteració en l’adquisició del llenguatge que persisteix durant tota la vida de la persona. La prevalença d’aquest trastorn en la població escolar és del 2%.

Aquest trastorn pot afectar a diferents components del llenguatge (fonologia, morfosintaxi, semàntica i/o pragmàtica). D’aquí, que les persones amb TDL tinguin perfils heterogenis i no trobem dos casos iguals. A més, aquestes persones també presenten dificultats en el processament del llenguatge i la memòria.

Per fer el diagnòstic de TDL és necessari que l’infant avaluat presenti un retard en el llenguatge d’un any respecte la seva edat cronològica, és a dir, les competències lingüístiques estiguin per sota de la  resta de capacitats cognitives. Presentant una capacitat cognitiva dins de la normalitat ni  dèficits sensorials o motòrics.

Aquestes dificultats lingüístiques poden ser causa de fracàs escolar i, sovint, també de  problemes d’integració social. L’aprenentatge de la lectoescriptura pot estar compromés, tot i que amb una severitat variable.

Malgrat la variabilitat de les persones amb TDL hi ha característiques comuns:

  • Retard en l’adquisició del llenguatge.
  • Lentitud del desenvolupament ligüístic, solen presentar una parla intel·ligible i utilitzen una sintaxi simplificada.
  • Vocabulari pobre i reduït, dificultat per relacionar significats
  • Dificultats per mantenir converses, el discurs sol ser desestructurat

A l’escola, aquest nens són els que els seus companys no “els busquen” i la seves habilitats en la lectura i l’escriptura, la comprensió auditiva o l’expressió oral els impedeixen seguir el ritme dels aprenentatges com a la resta de nens de la seva edat.

En el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TEL) el seu progrès o millora dependrà del grau de l’alteració així com de la precocitat del seu diagnòstic i intervenció específica des de la logopèdia.

 

Article escrit per Pilar Martínez

Logopeda del Centre Giner

Leave a reply